MOBIL

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 32

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 150

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 46

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 100

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 220

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 460

MỠ BÔI TRƠN

Mobilux EP 0

MỠ BÔI TRƠN

Mobilux EP 1

MỠ BÔI TRƠN

Mobilux EP 3

MỠ BÔI TRƠN

Mobilux EP 004

MỠ BÔI TRƠN

Mobilux EP 023

MỠ BÔI TRƠN

Mỡ Mobilux EP 2

DẦU THUỶ LỰC

Mobil SHC Cibus 68

DẦU AN TOÀN THỰC PHẨM

Mobil SHC Cibus 320

Dầu Thuỷ Lực Thông Dụng

Dầu Thủy Lực Mobil DTE 10 Excel 15

DẦU BÁNH RĂNG/HỘP SỐ

Dầu Bánh Răng Mobilgear 600 XP 680

DẦU NHỚT MOBIL

LOGO MOBIL

GIỚI THIỆU VỀ DẦU NHỚT MOBIL

ExxonMobil (tên chính thức Exxon Mobil Corporation) là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ, có tổng doanh thu lớn nhất thế giới với 404,5 tỷ USD năm 2007, lợi nhuận 40,6 tỷ (2007), thị trường tư bản vốn cũng là lớn nhất với 517.92 tỷ USD tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2007, là tập đoàn dầu khí lớn thứ nhì thế …